राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।    Welcome to National Forensic Science Laboratory!

DNA Test

प्रत्येक प्रविधिबाट परिक्षण गर्दा एक जनाको रु ८०००/- को दरले परिक्षण दस्तुर लाग्नेछ (यदि AmpF/STR Identifier र AmpF/STR Y-filer गरि दुइवटा प्रविधिबाट डी. एन. ए. परिक्षण गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रति व्यक्ति रु. १६०००/- परिक्षण दस्तुर लाग्ने छ)

हेर्नुहोस
डी. एन. ए. परिक्षण सेवा सम्बन्धमा गरिएको व्यबस्था, २०६८