राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।    Welcome to National Forensic Science Laboratory!

Major Equipments

 • GCMS
 • GCMS with Head Space
 • DNA Analyzer
 • Rt PCR
 • PCR (Gold Plates)
 • Hybridization Oven
 • Liquid Nitrogen Fridger Mill
 • Bio-safety Cabinet
 • VSC-6000
 • ESDA
 • Stereo Microscope