राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।    Welcome to National Forensic Science Laboratory!

30th aniversary

DSC_7140 DSC_7148 DSC_7159

DSC_7182 DSC_7185 DSC_7191

DSC_7196 DSC_7199 DSC_7208

DSC_7208 DSC_7211 DSC_7214

DSC_7233 DSC_7239 DSC_7245

DSC_7259 DSC_7269 DSC_7288

DSC_7349 DSC_7361 DSC_7371