राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।    Welcome to National Forensic Science Laboratory!

27th annivarsary

birendrachaudhary piyush

ramu groupphoto